فیلم: یکی از امور مهمه برای تحصیل محبت به خدا خلوت با اوست

یکی از امور مهمه برای تحصیل محبت به خدا خلوت با اوست و این خلوت غیر از خلوت در نماز شب می‌باشد. طوبی لِمَن لَزِمَ بَیتَه. ملازمت بیت با رسیدگی به امور مردم و محرومان منافات ندارد. خانه محلّ پرورش سالک و خلوت او با خداست.

اولیاء خدا دائماً از نفس خود کار می کشیدند و به خودشان آسایش و راحتی نمی دادند.

مطالب جدید