تصویر: لقاء خدا فقط با طلوع نور عشق خدا ممکن است

لقاء خدا فقط با طلوع نور عشق خدا ممكن‌است. همه دستورات شرع مقدّس مقدّمه ظهور اين كيمياى تكامل است.

مطالب جدید